Informatie voor organisaties

Ik wil

samenwerken met Europa Kinderhulp

Zoek je als hulporganisatie een mogelijkheid voor een kwetsbaar kind om bij een vakantiegezin van Europa Kinderhulp op vakantie te gaan? Dan kun je hem, haar of hen aanmelden bij Kind op Reis, dit is de uitzendende organisatie van Europa Kinderhulp die zich bezig houdt met de selectie van de kinderen. Op deze pagina lees je meer over de werkwijze van Kind op Reis. Wij komen ook graag langs voor een gesprek of om een presentatie te geven. Voor algemene informatie kun je contact opnemen via kindopreis@europakinderhulp.nl

Europa Kinderhulp is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Zij biedt de mogelijkheid aan kinderen van 5 tot 12 jaar om op vakantie te gaan bij een vakantiegezin in een andere provincie in Nederland. Het gaat hierbij om kansarme kinderen die nooit of bijna nooit op vakantie kunnen gaan, omdat bij hen thuis de middelen of mogelijkheden daarvoor ontbreken.

De kinderen verblijven in de zomervakantie gedurende een periode van ongeveer twee weken bij een vakantiegezin in Nederland. De nadruk ligt daarbij op tijd en aandacht voor het kind. Zodat hij of zij de mogelijkheid krijgt er “even tussenuit” te zijn en de batterij weer op te laden.

Ruim zestig jaar Europa Kinderhulp leert dat dit een waardevolle tijd is voor de kinderen, waar zij, ook nog op latere leeftijd, vaak met plezier op terugkijken. In de praktijk komt het vaak voor dat vakantieouders hetzelfde kind steeds terugvragen voor een volgende zomervakantie, waardoor er een hechte band kan ontstaan!

Voor de selectie van kinderen die voor een reis in aanmerking komen, heeft Europa Kinderhulp een uitzendende organisatie opgericht: Kind op Reis. Wij komen graag in contact met verschillende instanties en organisaties om zoveel mogelijk kwetsbare kinderen een onbezorgde vakantie te bieden.

Wat is onze

werkwijze?

Kinderen die in aanmerking komen voor een vakantie kunnen door allerlei instanties, zoals Jeugdzorg, Maatschappelijk Werk, Sociale Diensten, scholen, etc. bij ons aangemeld worden. Vervolgens worden de ouder(s) of verzorger(s) van de betreffende kinderen benaderd door de aanmelder of door ons. Als de ouder(s)/verzorger(s) akkoord gaan met de vakantieplannen, worden de inschrijfformulieren ingevuld. Wij zorgen er dan voor dat die inschrijfformulieren terechtkomen bij onze collega’s van Europa Kinderhulp. Zij bekijken in welk gezin het kind het best geplaatst kan worden. Nadat de kinderen zijn aangemeld onderhoudt Kind op Reis het contact met de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen.

Hoe meld ik een kind aan? + -

Als een verwijzer (hulpverleningsinstantie, school, etc.) meent dat een kind voor een vakantie via Europa Kinderhulp in aanmerking komt, kan hij het kind aanmelden bij Kind op Reis.

Hiervoor kun je contact opnemen met de contactpersoon in jouw regio:

 

Groningen/Friesland/Drenthe/Overijssel/Gelderland 
Rick de Heer, rick.deheer@europakinderhulp.nl

 

Noord-Holland 

Joke Smit, joke.smit@europakinderhulp.nl

 

Zuid-Holland 
Irene Ammerlaan, irene.ammerlaan@europakinderhulp.nl

 

Zeeland/Utrecht/West-Brabant 
Marjo Vermaire, marjo.vermaire@europakinderhulp.nl

 

Limburg
Magda Schaefer, magda.schaefer@europakinderhulp.nl

 

Van je contactpersoon ontvang je een aanmeldformulier.
Soms nodigt Kind op Reis de ouder(s)/verzorger(s) uit voor een intakegesprek; een andere keer zorgt de verwijzer voor de intake.

 

Sluitingsdatum aanmelding
Het aantal kinderen dat op vakantie kan gaan, is afhankelijk van het aantal vakantieouders dat zich heeft opgegeven. De medewerkers van Europa Kinderhulp doen hun uiterste best om zoveel mogelijk kinderen een fijne vakantie te bezorgen.

 

De kinderen moeten worden aangemeld voor 15 juni. Daarna bestaat het risico dat we kinderen op een wachtlijst moeten plaatsen.

Welke kinderen komen voor een vakantie in aanmerking? + -

We hanteren daarvoor enkele voorwaarden om zeker te weten dat de goede zorg en aandacht bij de juiste kinderen terecht komt. Mochten er vragen over zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Dat kan via kindopreis@europakinderhulp.nl

 

Voor een vakantie via Europa Kinderhulp komen onderstaande kinderen tussen de 5 en 12 jaar in aanmerking:

 • van wie de ouders het op materieel gebied niet breed hebben;
 • die in buurten wonen waar weinig of geen speelruimte is;
 • die met velen in een krappe behuizing wonen;
 • van wie één van de ouders langdurig ziek is;
 • die in een problematisch gezin wonen;
 • die materieel niet te kort komen, maar door verschillende omstandigheden niet de aandacht en zorg krijgen die ze nodig hebben;
 • die in een gezin wonen dat met hulp een betere toekomst probeert te creëren en de helpende hand van de vakantie goed kan gebruiken;
 • die in een situatie leven waarin het nodig is de verzorgers te ontlasten, we denken daarbij vooral aan alleenstaande ouders;
 • die in een instelling wonen.
 • die in een gezinsvervangend tehuis wonen.

 

ALGEMENE SELECTIECRITERIA

 • de leeftijd van de kinderen ligt tussen de 5 en 12 jaar; bij herhaalde uitnodiging in hetzelfde vakantiegezin kunnen de kinderen t/m 15 jaar mee (mits zij na 1 oktober van dat jaar 16 worden);
 • de rechtvaardiging van de uitzending moet gelegen zijn in de leefomstandigheden van het kind en/of diens ouders/verzorgers;
 • het kind moet tenminste verzekerd zijn tegen ziektekosten (kopie van verzekeringsbewijs moet bij aanmelding getoond worden);
 • het kind moet vrij zijn van ziekten/kwalen van besmettelijke aard;
 • het kind moet redelijkerwijs plaatsbaar zijn in een normaal functionerend gezin. De vakantie via Europa Kinderhulp is NIET geschikt voor kinderen met zware gedragsproblemen of andere handicaps, aangezien onze vakantieouders niet de kennis en kunde hebben om benodigde begeleiding te bieden. Overleg hierover is altijd mogelijk, er melden zich ook vakantieouders bij ons aan die hiervoor zijn opgeleid of ervaring mee hebben.
Wat zijn de algemene selectiecriteria? + -
 • de leeftijd van de kinderen ligt tussen de 5 en 12 jaar; bij herhaalde uitnodiging in hetzelfde vakantiegezin kunnen de kinderen t/m 15 jaar mee (mits zij na 1 oktober van dat jaar 16 worden);
 • de rechtvaardiging van de uitzending moet gelegen zijn in de leefomstandigheden van het kind en/of diens ouders/verzorgers;
 • het kind moet tenminste verzekerd zijn tegen ziektekosten (kopie van verzekeringsbewijs moet bij aanmelding getoond worden);
 • het kind moet vrij zijn van ziekten/kwalen van besmettelijke aard;
 • het kind moet redelijkerwijs plaatsbaar zijn in een normaal functionerend gezin. De vakantie via Europa Kinderhulp is NIET geschikt voor kinderen met zware gedragsproblemen of andere handicaps, aangezien onze vakantieouders niet de kennis en kunde hebben om benodigde begeleiding te bieden. Overleg hierover is altijd mogelijk, er melden zich ook vakantieouders bij ons aan die hiervoor zijn opgeleid of ervaring mee hebben.
Wat zijn de kosten? + -

De prijs van een vakantie is vastgesteld op max. € 35,00 per kind. De penningmeester van Europa Kinderhulp stuurt hiervoor een rekening naar de ouder(s)/verzorger(s).

 

Als het voor een gezin niet mogelijk is om dit bedrag te betalen, bijvoorbeeld als een gezin een pas van de voedselbank heeft of onder toezicht staat van een bewindsvoerder, zijn er uitzonderingen mogelijk. Geef dit aan bij de contactpersoon van Kind op Reis, dan kunnen we onderzoeken of we een deel van de kosten tegemoet kunnen komen.

 

Europa Kinderhulp zorgt voor het vervoer en de begeleiding.

Hoe wordt de plaatsing van de kinderen geregeld? + -

Als Kind op Reis de aanmelding van de kinderen heeft ontvangen, worden de kinderen ingedeeld bij de diverse regio’s. Dan wordt een passende koppeling gezocht tussen kind en vakantieouders met behulp van het door de ouder(s)/verzorger(s) ingevulde aanmeldingsformulier en de ‘vakantiegezinkaart’. Op deze kaart staat informatie over de vakantieouders, deze is bij het bezoek aan het betreffende gezin ingevuld.

 

 • In het algemeen hebben de vakantieouders geen speciale pedagogische opleiding of ervaring. Zij worden wel voorbereid op eventuele moeilijkheden.
 • De vakantieouders krijgen alleen relevante informatie over de thuissituatie van het vakantiekind, dit in verband met de wet op de privacy.
 • De vakantieouders kunnen hun voorkeur uitspreken voor een jongen of meisje en voor een leeftijdsgroep (5 t/m 9 of 10 t/m 12 jaar). Deze voorkeur hangt vaak samen met de eigen gezinssamenstelling.
 • Ook de verwijzer kan bepaalde adviezen geven voor de vakantieouder: graag in een gezin met oudere en jongere kinderen, wel of niet bij dieren.

 

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met ieders wensen, maar natuurlijk lukt dit niet altijd. Broertjes en zusjes worden bij voorkeur niet bij elkaar geplaatst, aangezien het goed kan zijn om de rolverdeling tussen de kinderen te doorbreken. Eventueel kunnen we een uitzondering maken, als dit echt wenselijk is.

 

De ouders van het kind krijgen naam en adres van het vakantiegezin waar hun kind verblijft.

Hoe zijn de reis en het verblijf geregeld? + -

Vertrek, reis en verblijf

De kinderen verzamelen op een centraal punt in hun regio en reizen onder begeleiding van medewerkers van Europa Kinderhulp. De vakantieouders wordt gevraagd om na aankomst van het kind contact op te nemen met de ouders/verzorgers, zodat zij weten dat hun kind goed is aangekomen.

 

Vakantieouders worden tijdens het verblijf begeleid door Europa Kinderhulp. Zij krijgen allemaal een contactpersoon, die altijd te bereiken is. Ook zal deze minimaal één keer tijdens de vakantie contact opnemen met de vakantieouders en het vakantiekind om te informeren hoe het gaat. Mochten er problemen zijn, dan wordt er met elkaar gezocht naar een oplossing. Hierbij onderhoudt Europa Kinderhulp het contact met de vakantieouders en Kind op Reis het contact met de ouder(s)/verzorger(s).

 

Het komt wel eens voor dat hulpverleners een nauwer contact wensen tussen het aangemelde kind en het vakantiegezin. Zulke verzoeken kunnen geregeld worden via de Algemeen Coördinator van de kinderreis Nederland. Dit is Joke de Vries, joke.devries@europakinderhulp.nl voor Noord- en Oost-Nederland en Welmoed Hollemans, welmoed.hollemans@europakinderhulp.nl  voor West- en Zuid-Nederland.

Wat zijn de selectiecriteria voor vakantieouders? + -

Achtergrond en selectiecriteria vakantieouders

De kinderen verblijven tijdens de vakantie bij vakantiegezinnen van Europa Kinderhulp. Onder andere door publicaties in kranten, radiospots en social media wordt geprobeerd potentiële vakantieouders te bereiken. Als men zich aanmeldt als aspirant-vakantieouder volgt er een gesprek met twee medewerkers van Europa Kinderhulp. Tijdens het gesprek wordt informatie gegeven over het doel en de werkwijze van Europa Kinderhulp, maar er wordt ook bekeken of het vakantiegezin het kind een leuke vakantie kan bieden.

Het gaat daarbij niet alleen om slaap- en speelruimte voor een kind, maar ook of de vakantieouders begrip, geduld, tijd en structuur kunnen bieden aan een kind dat uit een andere situatie komt. Godsdienst, ras en politieke gezindheid van de aspirant-vakantieouders spelen geen rol. Ook wordt van de aspirant-vakantieouders verwacht dat ook zij het kind accepteren ongeacht ras, kleur of geloof.

Er moeten twee referentieverklaringen overlegd worden door het vakantiegezin en van alle gezinsleden boven de 18 jaar wordt een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd.

In het algemeen geldt: als een gesprek of referenties twijfels oproepen of er komt geen Verklaring Omtrent Gedrag, dan worden aspirant-vakantieouders niet geaccepteerd door Europa Kinderhulp.

Europa Kinderhulp is sinds januari 2000 aangesloten bij de Nederlandse Federatie Kinderhulp. Deze federatie heeft tot doel de belangen van kinderen te behartigen die tijdelijk bij vakantieouders verblijven. Een belangrijk aspect hiervan is dat men, ondanks de wet op de privacy, gegevens mag uitwisselen tussen diverse organisaties die hetzelfde doel hebben. Op deze manier kan voorkomen worden dat personen die bij een organisatie geen vakantieouder mogen zijn ook niet via een andere organisatie wel vakantieouder kunnen worden.

 

Algemene selectiecriteria vakantieouders

In principe kan iedereen vakantieouder worden. We volgen de volgende selectiecriteria:

 • Elke 18-plusser binnen het gezin moet een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben;
 • De referenten moeten positief gereageerd hebben;
 • Het gezin mag geen onderscheid maken in nationaliteit, ras of religie van de vakantiekinderen;
 • Het gezin moet tenminste WA verzekerd zijn

De minimum leeftijd van een van de vakantieouders (de jongste) wordt gesteld op 21 jaar, uitgangsdatum 1 januari van het betreffende jaar. De maximum leeftijd van een van beide vakantieouders wordt gesteld op 69 jaar, uitgangspunt 1 januari van het betreffende jaar. Er kan dispensatie worden aangevraagd voor 70+ers. Het Algemeen Bestuur van EKH moet hiervoor toestemming verlenen. Bovendien is er altijd overleg met de uitzendende organisatie en via hen met de ouder(s)/verzorger(s) van het kind.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij proberen je dan zo snel mogelijk antwoord te geven.

Contact

Stichting Europa Kinderhulp,
Kerkbuurt 27, 1551 AB Westzaan
Banknummers
NL78RABO 0147.40.06.27